SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA je stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou. Je zriadená v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, so sídlom v hlavnom meste SR, v Bratislave, na ulici Kolárska č. 4, PSČ 813 42. Telefón: 02/ 529 612 26, Fax: 02/ 529 615 30., e-mail: office@sak.sk


Poslanie advokácie (ust. § 1 ods. 1 až 3 cit. zák.) - advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory. Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávat len podľa tohto zákona. 

 

 

Rieka Klondike ležala dostatočne ďaleko, aby si ju ľudia mohli romantizovať, ale pritom dostatočne blízko, aby sa k nej mohli dostať. 

(Pierre Berton, The Klondike Fever