„Informácia nie je poznanie. Jediným zdrojom poznania je skúsenosť."

Albert Einstein 

VSTÚPTE

PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA bola založená a vykonáva advokáciu ako slobodné povolanie od roku 1998. Právne služby poskytujeme pre klientov v zmysle aktuálne platného zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v sporovej agende (právne zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky, vrátane Ústavného súdu SR, a v exekučnom konaní) a taktiež v nesporovej agende (najmä právne konzultácie a vypracovanie právnych rozborov, ako aj vypracovanie nových zmlúv a posudzovanie návrhov zmlúv a dohôd, či spracovanie stanovísk k ním).

 


PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA je v záujme zabezpečenia väčšieho komfortu svojích klientov poistená nad bežný rámec povinného profesijného poistenia advokáta a to na sumu, ktorá zodpovedá vážnosti a dôležitosti pre klientov poskytovaných právných služieb.

PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA pre klientov poskytuje právne služby inovatívne a moderne, teda elektronickými prostriedkami a postupom, ktorý významným spôsobom prispieva k urýchleniu a skráteniu doby nevyhnutnej k vymožiteľnosti práva uplatneného v súdnom konaní a súčasne značne znižuje náklady klientov predstavujúce trovy súdneho konania (aktuálne až o 50 percent podľa sadzobníka súdnych poplatkov). Komunikujeme so súdmi a orgánmi štátnej správy elektronicky, disponujeme zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) a kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), čo je v prospech Vás klientov aplikovateľné napríklad v konaniach podľa Zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní (platobné rozkazy a skrátené konania po novom), či podľa Exekučného poriadku, ako aj Zákona o obchodnom registri, Katastrálneho zákona a podobne. Odmenu za poskytnuté právne služby dohodujeme s klientmi vždy vopred a individuálne, plne podľa povahy predmetnej právnej veci, či právneho sporu a to len v súlade s Výhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách advokátov za poskytnuté právne služby. 

 

JUDr. Patrik PALŠA, advokát od roku 1998Advokátske skúšky úspešne absolvoval po povinnej päťročnej advokátskej praxi v roku 1998 po odbornej praxi advokátskeho koncipienta 1993 - 1998 v Prešove. Počas jednoročnej ZVS justičný čakateľ Vojenskej obvodovej prokuratúry v Banskej Bystrici. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1988 - 1993.