Informácia nie je poznanie. Jediným zdrojom poznania je skúsenosť.

 

Albert Einstein

  

 

 

 

 

 

 

 

 Vynášate nado mnou rozsudok s väčším strachom než s akým ho ja počúvam.

Giordano Filippo Bruno, 17.02.1600

VSTÚPTE

PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA vykonáva advokáciu ako slobodné povolanie od roku 1998, od roku  2004 vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Právne služby PPAK spol. s r. o. poskytuje pre klientov v zmysle zákona číslo 586/2003 Zbierky zákonov o advokácii v sporovej agende (najmä právne zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky; vymáhanie peňažných pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov /platobný rozkaz/, občianskoprávnych vzťahov, majetkové spory, spory o náhradu spôsobenej škody na zdraví a náhrady škody na majetku /žaloba/, ochrana osobnosti a ďalšie súdne sporové konania) a tiež v nesporovej súdnej a mimosúdnej agende (právne konzultácie a vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a súkromných zmlúv, ako aj posudzovanie návrhov zmlúv a dohôd, či vo forme registrácií zápisov do príslušných registrov (napríklad Obchodný register SR a pod., či aj ďalšie evidencie podľa súvisiacich právnych predpisov).

 


PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA má pre najvyššie zabezpečenie istoty klientov, ich práv a majetku, dlhodobo a nepretžite uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu prípadne spôsobenú výkonom advokácie a to až do výšky 1.500.000,- Eur (jeden milión päťsto tisíc eur).

 

JUDr. Patrik PALŠA (*1970, Československo) je advokátom od roku 1998. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave /1988-1993/. Rigoróznu skúšku úspešne absolvoval v roku 1999. Počas jedenásťmesačnej povinnej základnej vojenskej služby vykonával funkciu prokurátorského čakateľa Vojenskej obvodovej prokuratúry v Banskej Bystrici /1993-1994/. Advokátsku skúšku SAK po vykonaní povinnej odbornej päťročnej praxi advokátskeho koncipienta /1993-1998/ absolvoval s výborným prospechom v roku 1998.